Saltar al contenido principal

Arhuacos

Traducción de Miguel Ángel Chaparro, intérprete del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta

¿Inurinó “Fogafín”?

Jwi windumusúyazey nari jumu a’sun nuga naní, jwise’ na’ba nikamu re’wésuya zu sakuku nungwi, awiri “gobierno” winánun nugeykasin winre’nusi zwein nuga nungwi; “Ministerio de Hacienda y Crédito Público” ikunha’ri jwa winuka’nikwuya gun nandi. Inuzey nenun kwa bemunka’, powru i’ngwi tá’rigun zanu nenun, “banco”se’ jwi kupasuya kwa du winunkawa uweri “Fogafín” neykari, jwi sé inanuya, járin izatikuma’kwa, kwa “banco” se’ neki úziki neki zanun nukundi, zasari neki zagunamusa awungwazey nari nikamu kununa ey awga gun nandi. uyazey nari kinki powuru jwi du winunkawuya ikwun gwana sí nikamu kununan zun nanu’nó; uzi nenun “computador”se pari neki jwi dumanuya, peperi a’zúnna a’zúna nanun nuga dumusun nuga nungwi, awiri jwi du úkumey nunige’ izátikumu’ nanungweykazey nari, ayey ká’nisi “Fogafín”ri zwein nuga nani.

“Banco” kwa jwi na’ba nikamu winukunari nákun nugeykari, ase’ gunti kuré’gukun nuga; awiri kure’gukungwa nari, uya “gobierno” winanun nuga jinasin jwi ré’gukun nugeykasin winunkurigusin, “banco” kingwi nunige’ki ingwi ema ka’gumuse’ mi’na ga’kunamu re’gusi, eymey kawi dumanungwa ní nunige’ri, jwi ná’bari ayey dumanuya gun nandi, ey awuya’me “Fogafin” neykari emey neyka zun nikamu kununa awiri kusanugwenuya, awiri kure’gusi zwein nuga nani.

“Fogafin” neykari ingwi aju jwi du unkowkumana chwungwasi, jwi du nari dumana awungwasi, winunkunanun nugeykasin winungunamusa kwa ánugwe kukumanay neki niku’ nunigeri uyari ayanay kinki regawi, unchunhun gwasi kwa igunamusa neki awi, jwi na’ba buní’gumu a’zaniku nari zwein gwasi, kun wesi, ey awe’ki kure’guka awungwa neyka kuterasi “Fogafin”ri twiré yun nuga nani. “Banco” nanun nuga jina jwi du winuwa, ayey unchwizánu’ nunige’ri, du kawi winawun nugakuchu, ayey nikukwe nisi na’bari, kwa eygwi nikamu awi zorizari ey anawkwey neki kuniku’ neki nigeku ichonukey nikundi, “Fogafin”se’ “50 millones” nanukin jwi du winownazey nari kure’táka neki awi nikamu ingwi junari nanu’nó.

“FOGAFÍN” KWAKUMEY ZOYANA ZU KUNSAMU

1985 kugise’ri chuwi zari, zuneku jwi anunchónu’ kinungwi, bema juna nenun sumu a’nazanika awagwi, “banco” powru umun ana’zana’kú winanuyeku nunkuri, yow kuchoriza nisi zorie’ri, “Fogafín” kwakumana naní, “banco” jwi nikamu wina’wezuya igunamusungwa nari. Jwi du unkowkumanari nikamu ana’wesi re’neykumungwa nari “Fogafín”se regowna nani. Nikamu unre’wesi zwein nugá’bari jumi winchosuya jina nenun, kwa jwi du winkawuya jinazey nari “fogafin”se’ ingwi áju re’guka, ga’kunamu ígow awiri kwasa zoyana naní, uya bemay nenunge’ki muná zanige’ neki a’mukána awungwa a’chwi chwizunhasana nani.
Maykunu úga kugi’ kuzagi’ zwein nugá’bari “Fogafin”ri nikamu unré’wesi zoyá’bari, jwi zun gwamu igwasi, bunigumu a’zaniku nariza kuré’tasi kure’gusi uyazey nari kwakumana name’ iwari eymay zun du kure’kusana nani. “Banco” wina’zari ánugwe winukunanun nuga jinari, enunay “ley”se’ a’nikwuyay unchunhey zori gunti nunge’ki azikikuchu na’ba ka’se wá’nukwey ninige’ri, jwisin winigunamusa “fogafin”se’ri awungwa ni winukanikwuya nani, “ley” na’ba awiri ga’kunamu á’bori zorie’ gwakun akingwi ya ní.

“FOGAFIN” NIKAMU KA’NIKWUYA”

Uyey paperise’ kanisi zwein nugabari jwi du winawuya, “banco” nenun, “gobierno” sin ré’nusi winzwein nuga nenun “Fogafin”se winukunari zun zwein nuga nani.

 • “Fogafin”se’ twiré winunkuyun nugeykari, agutari kumun únkusa dukawi jwi kinayun gwa’sa angwaneyka anugwe ka’si chwizunhasi zoriza nikamu kununa nani.
 • I’ngeywi ná’bari, Munú nánukin kwa unkuzagichikin “Fogafin”se igunamusa awungweyka nari nikamu kununagwi nani.
 • Eygwi ná’bari, “Fogafin”se winigunamusun nugari, buni’gumu nisi áwuyun, kwa dukuchu kawi nenanunki ayeykuchu níkukwey nisi ana’mukana’ta awkwey níkuyun enunáy kawi aniwisukweyka kaweykari ré’gusi, kwa a’gwási kawundi igunamusa awi eygwi ké aná’kusi zorizun zagunamuságwi, zi ugazu’ nari zoriza nanuyun ayeygwi nikamu rewesuya nani.
 • “Fogafin”ri Ga’kunamu kutu ka’gow, dumanukweyka kurá narizeyka kwasa awi nungwari; “Banc • o” ánugwese’ winá’zanun nuga awiri winunkunanun nuga jinari, ingwiri ana’mukana’ tána uweri anukuchonungwa unnika uweri ase’ kingwi “ley” ya’ba tá ré’gusi iwisuya nani.
 • I’munuri nikamu ayazey nari a’gukukwa kawi ne’ri “Fogafin”se’ kingwi i’ngwi á’guka awiri júmu kusa uwa ni.

AZI GWASIRI EYZANUNO JWI DU UNKAWI AYERI.

Jwi du unkowkumey aye’ri powru jwi du winawuya zey nasi nari awgani. Binzari neki nikamu uzwein nuga’ba a’mukana’tana unige’ri, “Fogafin”sin re’núsi zoyaki nuga eyku kununa nandi “50 millón” nánukin winigunamusa uwa ni.

“Fogafin”sin renusi zoyaki nunga:

 • “Banco”
 • Jwi ekupari zwein nugwa jina ingiti reneysi nikamu kununa “Corporaciones financieras” zakanukuya jina winani.
 • “Banco” zana’ ánugwe kunnuna unkungunamusi dikin winuzoya wirigunsi, na’ba jwi kupari awiri nikamu i’ngwizey uzoya.
 • Jwire winunkuya “computador”sin kwa buntikunuse’ ta neki re’nosi “banco” zana’ jwi ekupari, “Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPES)” bunachuse jwa winuka’nikwuya ni.
 • “Gobierno”zey nari jwi kwun nuga nikamu awekumun nuga “Fondo Nacional del Ahorro” za’kinuga nungwi uwa ni.

BIN AZUNNANO NO

Jwi du awuya chuka, zasanukwa kau’ neyka ni.
“Fogafin”ri ingwi unkurigunsin zoya neykasin ingiti ingiti “0,3%” nanukin jwi ekuwukumey zoya’me, uya imukunusin nikamu winuzoya ni.

AZINARIRI JWI DU UNKAWKWA NEYKARI IPANUKWEY NIKUNO

Inuki zana’zanunpuni me’zanun wamikumukwey nige’ri, “Fogafin”si renusin zwein nuganeri mingunamukuma zun uwani; “empresa” jwi umun kununa nenun, bema sinamu nenun uwa, ey awukwey kaweykari min a’kuma zun awkwani. Inu junasin “Fogafin”se gwamu igwa awukwey kawa nanno

 • Bankuse’ pari jwi munu’ awitesukwey niga, awiri ingiti umukari zoya bunachuri “cuenta de ahorro” jwakumuya ni. • Bankuse’ pari munu jwi awitesukwi nikungwa awiri paperi dumusugwa kawani bunachuri “cuenta corriente” jwakumana ni.
 • Bankuse’ jwi unchukuma uweri, tukin zunugeri ingiti umukanuyasin mewekuma uwa neykari “Certificados de Depósitos a Término -CDT-“ keykumuya nanó.
 • Jwi sumu kuchu du anukumuye’ri “Cuentas de ahorro especial” keykumuya ni • “Computador”sin renusin jwi me’tanibonukwey nigani eymari “Depósitos electrónicos” keykumuya ni.
 • Inu mikunanuyachuka jwi me’tanibona ukumuye’ri, peperi bonuya eymari “Bonos hipotecarios” keykumuya ni.
 • Jwiri uya kinki a’chwi chukumana neyka, eymari “Depósitos especiales” keykumuya ni.
 • Azikigwi na’me bakuse’ jwi wekumuya, eymari “Servicios bancarios de recaudo” keykumuya ni
 • Inujuna du anúkuma uweri puperise “Depósitos simples” jwakumuya ni
 • Nikamu winawun nuga jinari, nikamuse pari awitekuma unige’ri igunamusukwey nigari “Cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro” keykumuya ni

INU JUNARI “FOGAFIN”SE’ GWAMU IGWAKU NANNO.

 • Jwi azey nanu’ neyka nikamu a’wékumun nuga, “Productos fiduciarios” jwakumuya ni
 • Jwi nanay nari inu juna du ukumuya neri, “Seguros” keykumuya ni
 • Inu juna jumu kusa awun mejunundi, eymari “Acciones” keykumuya ni
 • a´kowna neykari inu nenun “Fogafin”sin unkurigunku neyka junarin gwamu iagwaku neyka ni, eymay pari kinkiri.
TRADUCCIÓN: Miguel Angel Chaparro, interprete del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.
logocol-co_03
 
clic para ir a GovCo
Chat